گروه توسعه صنعتی ایران
گزارش های مالی گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

درباره ما

گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (توسعه صنایع معدنی امید سابق)، در سال 1390 به عنوان یکی از شرکتهای فرعی گروه سرمایه گذاری امید (سهامی عام) تاسیس شد. هدف از تاسیس این شرکت ایجاد یک هلدینگ سرمایه گذاری تخصصی در صنایع معدنی و فلزات بود تا با دیگر شرکت های فرعی گروه سرمایه گذاری امید تنوع بخشی متناسبی در صنایع بورسی ایران بوجود آید.

گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در خـرداد مـاه سـال 1396، 100 درصـد از مالیکـت ایـن شـرکت را از گـروه مدیریـت سـرمایه گـذاری امیـد خریداری کرد. از ایـن پـس تا کنون، ایـن شـرکت بـه عنـوان بـازوی اجرایـی بورسـی گروه سرمایه گذاری توسـعه صنعتـی ایـران در راسـتای توسعه سـرمایه گـذاری هـای بورسـی ایفـای نقـش خواهـد کرد.

بیشتر بدانید
وب سایت های مرتبط با گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران