موضوع فعالیت شرکت

  • سرمایه گذاری در اوراق بهادار
  • سرمایه گذاری در دارائیهای فیزیکی و پروژه های تولیدی و ساختمانی تأمین مالی و بازارگردانی اوراق بهادار
  • سرمایه گذاری در تأسیس نهادهای مالی، بورس ها و بازارهای خارج بورس