سهامداران شرکت

  • گروه سرمایه گذاری فیروزه
  • شرکتهای استانی سهام عدالت
  • سهامداران حقیقی (241000 نفر)