املاک و مستغلات

شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامی عام) با مشاركت 50 مؤسسه اقتصادي كشور(از جمله 4 بانک بزرگ) به عنوان مؤسسين و نهايتاً 290 هزار سهامدار، از طريق پذيره نويسي عمومي با سرمايه اوليه 352 ميليارد ريال در تاريخ 1375/06/10 تاسیس و طی شماره 126857 دراداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی ومعنوی تهران به ثبت رسيده و فعاليتهاي خود را جهت سرمایه گذاری در بخشهاي صنعتی، بازرگاني،خريد و فروش سهام و سایر اوراق بهادار آغاز نمود و در ارديبهشت ماه سال 1378 در کمتر از سه سال در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد.
  سرمايه اوليه شركت مبلغ 352000  ميليون ريال بوده كه با تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در ديماه 1378 به مبلغ 376200 ميليون ريال از محل اندوخته و در ديماه 1382 از مبلغ فوق به مبلغ  580800  ميليون ريال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران و در تاریخ 1383/10/15 از مبلغ  580800 میلیون ریال به مبلغ  755040 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و در دی ماه 1388 از مبلغ 755040 میلیون ریال به مبلغ 906048 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران  و در تاریخ 1390/06/15 از مبلغ 906048 میلیون ریال به مبلغ 976048 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 70000 میلیون ریال افزایش یافت.

System.String[]