معرفی گروه

گروه (سرمایه گذاری) فیروزه در سال 1384، با هدف معرفی و ارائه راهکارهای اجرایی در زمینه سرمایه گذاری در بهترین فرصتهای رشد و شکوفایی صنایع ایران با پتانسیل رشد، در تهران و لندن آغاز به کار نمود. فعالیتهای این گروه با سرمایه گذاری وجوه جمع آوری شده جمعی از سرمایه گذاران خارجی و داخلی در بازارهای مالی ایران به تدریج افزایش و متنوع گردید.

گروه فیروزه در سال 1390 موفق به اخذ حق مدیریت در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران گردید. با بازگشت سود آوری و و بهبود عملکرد شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، تملیک این شرکت توسط گروه فیروزه، نمونه موفق عملکرد گروه در راستای تغییر ساختار مدیریت شرکتی در ایران توسط بخش خصوصی شمرده می شود.

هم اکنون، گروه سرمایه گذاری فیروزه با داشتن بیش از 100 نفر کارمند متشکل از متخصصان علوم مدیریت، مالیه بین الملل، اقتصاد و فن آوری اطلاعات، به عنوان یکی از معتبر ترین شرکتهای سرمایه گذاری متعلق به بخش خصوصی در ایران شناخته می شود.